• mniejsza czcionka
 • domyślna czcionka
 • większa czcionka
logo

Regulamin projektu „Polskie Marki Turystyczne”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami projektu „Polskie Marki Turystyczne”, zwanego dalej „Projektem”, jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii - główny organizator, zwane dalej „MRiT”  i Polska Organizacja Turystyczna - współorganizator, zwana dalej „POT”.
 2. MRiT i POT wspólnie administrują i zarządzają Projektem oraz jego logo i nazwą. Zarówno MRiT oraz POT posiadają majątkowe prawa autorskie do posługiwania się logo oraz marką projektu.
 3. Partnerami Projektu, którzy za zgodą organizatorów podejmą współpracę na rzecz jego rozwoju, mogą zostać zarówno polskie jak i zagraniczne media, przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje, instytucje i inne podmioty prowadzące działalność z zakresu turystyki lub krajoznawstwa oraz podmioty wspierające działania promocyjne.
 4. Użyte w regulaminie określenie marka turystyczna należy rozumieć jako efekt procesu jakościowego zarządzania miejscem docelowym (obszarem, miastem), która wykorzystuje posiadany kapitał i aktywa do tworzenia wiarygodnej obietnicy i doświadczenia (oferty turystycznej), oraz spójnego jej komunikowania, celem komercjalizacji, łatwo identyfikowalnej, wyróżniającej ją od obszarów konkurencyjnych. Markę turystyczną będzie utożsamiać się z kompleksowym produktem turystycznym obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości.
 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

§ 2 CELE PROJEKTU

 1. Stymulowanie współpracy w zakresie rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i subregionalnym, czego pożądanym efektem jest ukonstytuowanie tzw. markowych regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzających rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanym ze sobą funkcjonalnie. Uczestnicy projektu będą naturalnymi partnerami MRiT, POT oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych, zwane dalej „ROT” w prowadzeniu wspólnych działań promocyjnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 2. Zwiększenie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz racjonalizacja prowadzonych działań marketingowych.
 3. Promocja regionów, które uzyskały tytuł marki turystycznej.

§ 3 WYMAGANIA W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

 1. Marka turystyczna powinna być tworzona we współpracy z samorządami, których obszar obejmuje.
 2. Marka turystyczna powinna być komunikowana w sposób spójny i przejrzysty zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w terenie.
 3. Marka turystyczna powinna uwzględniać usługi towarzyszące (okołoturystyczne) umożliwiające turystom korzystanie z produktów turystycznych.
 4. Marka turystyczna powinna promować jedynie takie obiekty noclegowe, które spełniają warunki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 5. Marka turystyczna powinna być katalizatorem współpracy wszelkich podmiotów świadczących usługi na obszarze objętym marką, nie tylko podmiotów z branży turystycznej.
 6. Biorąc pod uwagę zmieniające się trendy organizacji turystyki oraz zakupu dóbr i usług, nie tylko turystycznych, wskazane jest, aby marka turystyczna umożliwiała turystom indywidualnym kompleksową organizację podróży bez wychodzenia poza obszar komunikacji marki; w żadnym wypadku nie wyklucza to wykorzystywania stworzonych marek turystycznych przez organizatorów usług turystycznych turystyki zbiorowej.

§ 4 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE – WARUNKI FORMALNE ZGŁOSZENIA

 1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na terenie Polski, których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych.  Rekomendowanymi podmiotami są: fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, lokalne organizacje turystyczne, związki międzygminne i inne podmioty.
 2. Marka turystyczna musi mieć wyraźnie wskazany podmiot nią zarządzający, zwany dalej „Zarządcą Marki”.
 3. Udział w projekcie zgłaszany jest przez Zarządcę Marki.
 4. Zgłoszenia należy dokonać przy użyciu formularza zgłoszeniowego:
  1. wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl;
  3. załączniki wymagające podpisów należy wydrukować, opatrzeć podpisami, a następnie załączyć do formularza on-line jako skan, lub podpisać elektronicznie.
 5. Zgłoszenia należy dokonać w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, które znajduje się na stronie internetowej projektu.

§ 5 KAPITUŁA PROJEKTU

 1. Zgłoszenia do udziału w Projekcie ocenia Kapituła Projektu, zwana dalej „Kapitułą”.
 2. Kapituła składa się z 5 do 15 członków, powoływanych i odwoływanych przez  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (ministra w/ds. turystyki).
 3. W skład Kapituły wchodzi dwóch przedstawicieli MRiT, dwóch przedstawicieli POT oraz zaproszeni eksperci z zakresu turystyki.
 4. Pracami Kapituły kieruje przewodniczy wyznaczany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, zwany dalej „Przewodniczącym Kapituły”.
 5. Przewodniczący Kapituły określa szczegółowy zakres i tryb działania Kapituły.

§ 6 OCENA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia są oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Poprzez ocenę formalną rozumie się sprawdzenie, czy zgłoszenie do udziału w projekcie spełnia warunki opisane w § 4. Uczestnictwo w projekcie - Warunki formalne zgłoszenia.
 3. Oceny formalnej dokonują wyznaczeni przez Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły.
 4. Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, nie jest oceniane pod względem merytorycznym.
 5. Oceny merytorycznej dokonują wszyscy członkowie Kapituły.
 6. Ocena merytoryczna dokonywana jest na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego do Udziału w Projekcie „Polskie Marki Turystyczne”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do Projektu, Przewodniczący Kapituły może polecić wprowadzenie wstępnej oceny zgłoszeń (preselekcji) i określić zasady jej dokonania.

§ 7 ROZSTRZYGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU

 1. Tytuł przyznaje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w oparciu o rekomendacje Kapituły.
 2. W ramach realizacji Projektu zostanie przyznany tytuł: „Polska Marka Turystyczna”.
 3. Marki turystyczne, którym zostanie przyznany tytuł „Polska Marka Turystyczna” otrzymają certyfikat.
 4. Tytuł, o którym mowa w ust. 2, przyznawany jest na okres 3 lat, z możliwością jego wielokrotnego przedłużenia, po uprzednim dokonaniu ewaluacji Laureata Projektu przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii lub podmiot(y) przez niego wskazany(-e).
 5. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii może odebrać tytuł, o którym mowa w ust. 2, w dowolnym momencie, w przypadku podjęcia przez Zarządcę Marki działań sprzecznych z celem Projektu.
 6. Wybranym Markom zgłoszonym do udziału w Projekcie, które nie zostały Laureatami Projektu, ale spełniły warunki formalne, może zostać zaproponowany udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, warsztatach lub innych przedsięwzięciach mających na celu wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju i promocji marek turystycznych.   
 7. Od rozstrzygnięć w ramach Projektu nie przysługuje odwołanie.

§ 8 ŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW I UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Laureatom tytułu „Polska Marka Turystyczna” może zostać przyznany dostęp do następujących świadczeń, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych organizatorów Projektu:
  1. prowadzenie, utrzymanie i rozwój strony internetowej PMT (Polskie Marki Turystyczne);
  2. prowadzenie profilu PMT na portalu FB (Facebook);
  3. dedykowane szkolenia dla zarządców PMT;
  4. promocja w audycjach telewizyjnych wraz z lokowaniem marki turystycznej;
  5. działania promocyjne realizowane we współpracy z blogerami;
  6. organizacja podróży influencerskiej w ramach programu #VisitPoland z rynku priorytetowego dla marki turystycznej;
  7. wsparcie w przygotowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych;
  8. promocja marki turystycznej na wybranych imprezach targowych, zgodnie z profilem produktu i dopasowaniem do potrzeb rynku (dedykowane stoisko, emisja filmów, aktywności na scenie i stoisku targowym, dystrybucja voucherów);
  9. organizacja study tour dla touroperatorów z rynku priorytetowego dla marki turystycznej;
  10. prezentacja marki turystycznej podczas warsztatów branżowych dla touroperatorów;
  11. zamieszczanie artykułów, quizów na temat marki turystycznej na portalu polska.travel oraz postów w mediach społecznościowych POT;
  12. zgłoszenie marki turystycznej do udziału w projektach i akcjach organizowanych przez POT;
  13. włączenie marki turystycznej do badań marketingowych marek turystycznych realizowanych na rynkach zagranicznych;
  14. dystrybucja informacji i materiałów reklamowych nt. marki turystycznej w newsletterach realizowanych przez POT oraz Zagraniczne Ośrodki POT (baza adresowa: touroperatorzy, dziennikarze, potencjalni turyści);
  15. dystrybucja newsów na temat marki turystycznej do ROT-ów (Regionalnych Organizacji Turystycznych), LOT-ów (Lokalnych Organizacji Turystycznych), certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej, za pośrednictwem maila;
  16. prezentacja marki turystycznej na spotkaniach oraz warsztatach z konsorcjami tematycznymi, branżą turystyczną i uczelniami wyższymi o profilu turystycznym w Polsce;
 2. Ponadto laureatom tytułu „Polska Marka Turystyczna” może zostać przyznany dostęp do udziału w wizytach studyjnych w Polsce lub za granicą, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych organizatorów Projektu.
 3. Ostateczną Decyzję o dostępie do świadczeń, o których mowa w ust. 1-2, Laureatów Projektu, podejmują organizatorzy Projektu.

§ 9 STOSOWANIE LOGOTYPU PROJEKTU

 1. Laureaci Projektu otrzymują zgodę na posługiwanie się logotypem „Polska Marka Turystyczna”  w swoich materiałach promocyjnych. Uczestnik, który nie uzyskał tytułu, niniejszej zgody nie otrzymuje.
 2. Posługiwanie się przyznanym tytułem oraz logotypem Projektu jest dozwolone przez 3 lata od dnia otrzymania tytułu, z możliwością przedłużenia tego terminu, zgodnie z regulacją określoną w §7 ust. 4.
 3. W razie wcześniejszego odebrania Laureatowi Projektu tytułu, automatycznie zostaje odebrane prawo do posługiwania się przyznanym tytułem oraz logotypem Projektu.
 4. Wszelkie decyzje dotyczące spraw opisanych w ustępach 1, 2 i 3 będą komunikowane Laureatom Projektu w odrębnej korespondencji prowadzonej w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. Laureaci Projektu nie mogą modyfikować nazwy przyznanego tytułu.
 6. Laureaci Projektu mogą posługiwać się logotypem Projektu w następujących konfiguracjach: sam logotyp; logotyp z nazwą Projektu; logotyp z nazwą przyznanego tytułu; logotyp z nazwą przyznanego tytułu połączony z logotypem i nazwą marki turystycznej.
 7. Przy posługiwaniu się logotypem należy przestrzegać wymogów graficznych określonych w systemie identyfikacji wizualnej.
 8. Logotyp może być wykorzystywany w materiałach elektronicznych, papierowych oraz systemach wystawienniczych wewnętrznych i zewnętrznych.
 9. Logotypy i tytuły mogą być wykorzystywane wyłącznie w promocji Laureata Projektu jako marki turystycznej, nie zaś do promowania pojedynczych wydarzeń, atrakcji, obiektów turystycznych czy jednostek terytorialnych wchodzących w skład marki turystycznej.
 10. Niedopuszczalne jest posługiwanie się logotypem Projektu lub przyznanym tytułem w sposób lub w kontekście, który mógłby sugerować, że Laureatem Projektu jest inny podmiot niż ten, któremu został przyznany tytuł.
 11.  W celu promocji marki turystycznej, Laureaci Projektu mogą udostępnić swoim partnerom logotyp Projektu, wyłącznie w konfiguracji: logotyp Projektu z nazwą przyznanego tytułu połączony z logotypem i nazwą marki turystycznej, na zasadach przez nich określonych.
 12. Stosując logotyp Projektu w wersji elektronicznej (np. na stronie internetowej lub publikacjach elektronicznych) wskazane jest dołączenie linku do strony internetowej https://polskiemarkiturystyczne.gov.pl.
 13. Niedopuszczalne jest posługiwanie się logotypem Projektu lub przyznanym tytułem w sposób lub w kontekście, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi Projektu, właścicieli Projektu lub laureatowi Projektu.
 14. 14.    W razie wątpliwości dotyczących wykorzystania przyznanego tytułu lub logotypu Projektu, Laureat Projektu powinien kontaktować się z głównym organizatorem Projektu (dt@msit.gov.pl.).

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesłane materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez organizatorów Projektu i nie będą zwracane.
 2. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez dokonanie zgłoszenia do udziału w Projekcie, Zarządca Marki udziela MRiT i POT niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z utworów załączonych do zgłoszenia oraz przekazanych drogą mailową lub na nośniku w trakcie realizacji Projektu, wraz ze stosownym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Powyższa licencja obejmuje prawo do wykorzystania utworów w celach promocyjnych, w tym m.in.:
  1. wprowadzanie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet oraz Internet oraz przesyłania utworu w ramach tych sieci;
  2. publicznianie utworów w formie elektronicznej,
  3. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4. użyczenie lub najem egzemplarzy;
  5. wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.
 5. W przypadku wystąpienia siły wyższej MRiT zastrzega sobie prawo do niewypełniania zobowiązań zawartych w regulaminie bądź wypełniania ich w innym terminie.
 6. Za siłę wyższą („Siła Wyższa") Strony uznają zdarzenie lub okoliczności uniemożliwiające wykonywanie Przedmiotu Umowy pozostające poza kontrolą Strony, którego to zdarzenia Strona nie mogła rozsądnie przewidzieć i uniknąć i które nie może być przypisane w sposób uzasadniony tej Stronie. Jako Siłę Wyższą rozumie się między innymi niżej wymienione zdarzenia mające wpływ na realizację Umowy:
  1. wojny, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych;
  2. rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne, wojny domowe;
  3. rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego dostawców lub Zamawiającego;
  4. promieniowanie jonizujące albo zanieczyszczenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które można przypisać użyciu przez Wykonawcę takiego promieniowania;
  5. anormalne działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny.
 7. MRiT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w  regulaminie Projektu, do odwołania Projektu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, i zobowiązuje się do zamieszczenia zmian na stronie internetowej Projektu: https://polskiemarkiturystyczne.gov.p oraz poinformowania o zaistniałych zmianach Zarządcę Marki.

§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: iod@msit.gov.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z przystąpieniem do projektu „Polskie Marki Turystyczne na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) tj. z wykonywaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
 4. Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców wraz ze zgłoszeniem do udziału w Projekcie będą wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu, a także mogą być wykorzystane podczas innych działań merytorycznych MRiT lub POT.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym osobom lub podmiotom wyłącznie w ramach realizacji zadań wynikających z Projektu., np. w celu organizacji wizyty studyjnej.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Polska Organizacja Turystyczna lub inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Polską Organizacją Turystyczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki
 8. Dane będą przechowywane przez okres realizacji Projektu oraz przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
 9. Przysługuje:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu,  zgodnie z art. 15 RODO;
  2. prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są niekompletne, zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art.21 RODO.
 10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 12. Wnioskodawcom – w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych - przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu wnioskodawcy, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.