logo

Polityka prywatności

  1. Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców wraz ze zgłoszeniem do udziału w Projekcie będą wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu, a także mogą być wykorzystane podczas innych działań merytorycznych MSiT lub POT, np. w ramach konsultacji lub w celu zaproszenia na wydarzenia organizowane przez MSiT lub POT.

  2. Administratorem danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: dane.osobowe@msit.gov.pl.

  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym osobom lub podmiotom wyłącznie w ramach realizacji zadań wynikających z Projektu, np. w celu organizacji wizyty studyjnej.

  4. Dane będą przechowywane przez okres realizacji Projektu oraz przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych. Wnioskodawcom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

  5. Wnioskodawcom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu wnioskodawcy, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.

  6. Podanie przez wnioskodawców danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Projekcie.