• mniejsza czcionka
 • domyślna czcionka
 • większa czcionka
logo

 • Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został zainicjowany i ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zaś będzie realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

 • Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na terenie Polski, których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych. Rekomendowanymi podmiotami są: fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, lokalne organizacje turystyczne, związki międzygminne i inne podmioty.

 • Użyte w regulaminie określenie marka turystyczna należy rozumieć jako efekt procesu jakościowego zarządzania miejscem docelowym (obszarem, miastem), która wykorzystuje posiadany kapitał i aktywa do tworzenia wiarygodnej obietnicy i doświadczenia (oferty turystycznej), oraz spójnego jej komunikowania, celem komercjalizacji, łatwo identyfikowalnej, wyróżniającej ją od obszarów konkurencyjnych. Markę turystyczną będzie utożsamiać się z kompleksowym produktem turystycznym obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości.

 • Marka turystyczna bazuje na istniejących produktach turystycznych opartych o aktywa historyczne, kulturowe lub przyrodnicze. Na obszarze marki może znajdować się wiele produktów turystycznych, które mogą być wspólnie promowane w ramach marki. Pojedyncze, punktowe produkty turystyczne (atrakcje turystyczne, obiekty itp.) zachęcamy do udziału w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT.

 • Marka turystyczna musi mieć właściciela – lidera, który będzie odpowiedzialny za jej zarządzanie. Musi on mieć wsparcie w postaci organizacji zarządzającej marką turystyczną. Wskazane jest by marka była tworzona we współpracy ze wszystkimi samorządami, których obszar obejmuje. Kluczowi interesariusze powinni dokonać podziału zadań między sobą i wspólnie wyznaczyć gospodarza marki.

 • Celem projektu jest wykreowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzanych rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Przewiduje się, że projekt przyczyni się również do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i racjonalizacji prowadzonych działań marketingowych.

 • W ramach realizacji Projektu zostanie przyznany tytuł: „Polska Marka Turystyczna”.

  Wybranym Markom zgłoszonym do udziału w Projekcie, które nie zostały Laureatami Projektu, ale spełniły warunki formalne, może zostać zaproponowany udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, warsztatach lub innych przedsięwzięciach mających na celu wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju i promocji marek turystycznych.

 • Tytuł przyznawany jest na okres 3 lat, z możliwością jego wielokrotnego przedłużenia, po uprzednim dokonaniu ewaluacji Laureata Projektu przez Ministra Rozwoju i Technologii lub podmiot(y) przez niego wskazany(-e).

 • Liczba tytułów nie została narzucona, ani w jakikolwiek sposób ograniczona. Wszyscy uczestnicy, którzy spełnią kryteria określone w projekcie, zostaną nagrodzeni odpowiednim tytułem.

 • Nie. Projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma szerszy zasięg i nie jest konkursem, do którego mogą być zgłaszane pojedyncze obiekty, usługi lub wydarzenia, tak jak ma to miejsce w przypadku konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”. Jednakże projekt będzie komplementarny do certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej przyznawanych najlepszym produktom turystycznym, m.in. poprzez przyznawanie punktów za obiekty z tytułem „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”.

 • Laureatom tytułu „Polska Marka Turystyczna” może zostać przyznany dostęp do następujących świadczeń, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych organizatorów Projektu:

  • prowadzenie, utrzymanie i rozwój strony internetowej PMT (Polskie Marki Turystyczne);
  • prowadzenie profilu PMT na portalu FB (Facebook);
  • dedykowane szkolenia dla zarządców PMT;
  • promocja w audycjach telewizyjnych wraz z lokowaniem marki turystycznej;
  • działania promocyjne realizowane we współpracy z blogerami;
  • organizacja podróży influencerskiej w ramach programu #VisitPoland z rynku priorytetowego dla marki turystycznej;
  • wsparcie w przygotowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych;
  • promocja marki turystycznej na wybranych imprezach targowych, zgodnie z profilem produktu i dopasowaniem do potrzeb rynku (dedykowane stoisko, emisja filmów, aktywności na scenie i stoisku targowym, dystrybucja voucherów);
  • organizacja study tour dla touroperatorów z rynku priorytetowego dla marki turystycznej;
  • prezentacja marki turystycznej podczas warsztatów branżowych dla touroperatorów;
  • zamieszczanie artykułów, quizów na temat marki turystycznej na portalu polska.travel oraz postów w mediach społecznościowych POT;
  • zgłoszenie marki turystycznej do udziału w projektach i akcjach organizowanych przez POT;
  • włączenie marki turystycznej do badań marketingowych marek turystycznych realizowanych na rynkach zagranicznych;
  • dystrybucja informacji i materiałów reklamowych nt. marki turystycznej w newsletterach realizowanych przez POT oraz Zagraniczne Ośrodki POT (baza adresowa: touroperatorzy, dziennikarze, potencjalni turyści);
  • dystrybucja newsów na temat marki turystycznej do ROT-ów (Regionalnych Organizacji Turystycznych), LOT-ów (Lokalnych Organizacji Turystycznych), certyfikowanych punktów i centrów informacji turystycznej, za pośrednictwem maila;
  • prezentacja marki turystycznej na spotkaniach oraz warsztatach z konsorcjami tematycznymi, branżą turystyczną i uczelniami wyższymi o profilu turystycznym w Polsce;

  Ponadto laureatom tytułu „Polska Marka Turystyczna” może zostać przyznany dostęp do udziału w wizytach studyjnych w Polsce lub za granicą, w ramach możliwości finansowych i organizacyjnych organizatorów Projektu.

 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu „Polskie Marki Turystyczne” wraz z załącznikami przesyłamy tylko w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl

 • Załączniki wymagające podpisów (potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Projekcie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego oraz rekomendację Regionalnej Organizacji Turystycznej) należy wydrukować, opatrzeć podpisami, a następnie załączyć do formularza on-line jako skan lub podpisać elektronicznie.

 • Osoba reprezentująca wnioskodawcę – potencjalnego uczestnika projektu będzie musiała utworzyć konto i się zalogować.

 • Tak. Można będzie zapisać wypełnione dane i wracać ponownie do jego wypełniania.